CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 458 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện SỞ CÔNG THƯƠNG An toàn thực phẩm
2 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện SỞ CÔNG THƯƠNG An toàn thực phẩm
3 Mức độ 3 Cho phép làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. SỞ LAO ĐỘNG TB & XH An toàn, vệ sinh lao động
4 Mức độ 3 Cho phép họp báo (nước ngoài) SỞ THÔNG TIN VÀ TT Báo chí
5 Mức độ 3 Cho phép họp báo (trong nước) SỞ THÔNG TIN VÀ TT Báo chí
6 Mức độ 3 Cấp giấy phép xuất bản bản tin SỞ THÔNG TIN VÀ TT Báo chí
7 Mức độ 3 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin SỞ THÔNG TIN VÀ TT Báo chí
8 Mức độ 3 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài SỞ THÔNG TIN VÀ TT Báo chí
9 Mức độ 3 Cấp giấy phép bưu chính SỞ THÔNG TIN VÀ TT Bưu chính viễn thông
10 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được SỞ THÔNG TIN VÀ TT Bưu chính viễn thông
11 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn SỞ THÔNG TIN VÀ TT Bưu chính viễn thông
12 Mức độ 3 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được SỞ THÔNG TIN VÀ TT Bưu chính viễn thông
13 Mức độ 3 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính SỞ THÔNG TIN VÀ TT Bưu chính viễn thông
14 Mức độ 3 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính SỞ THÔNG TIN VÀ TT Bưu chính viễn thông
15 Mức độ 3 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MT Biện pháp bảo đảm