Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 2029/QĐ-UBND 08/10/2018 Quyết Định Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái giai đoạn II
2 2269/QĐ-UBND 31/10/2018 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hanh trong các lĩnh vực: Duộc phẩm thuộc phạm vi quản lý Sở Y tế tỉnh Yên Bái
3 682/QĐ-UBND 22/04/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hanh, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong các lĩnh vực: Dược phẩm thuộc phạm vi quản lý Sở Y tế tỉnh Yên Bái
4 2498/QĐ-UBND 22/11/2018 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền gải quyết Sở Xây Dựng tỉnh Yên Bái
5 2038/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
6 2189/QĐ-UBND 19/10/2018 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong các lĩnh vực: Bưu chính, Phát thnah, Truyền hình và thông tin điện tử; Báo chí; Xuất bản thuộc phạm vi quản lý Sở Thông tin và truyền thông; UBND cấp huyện tỉnh Yên Bái
7 435/QĐ-UBND 20/03/2019 Nghị Quyết Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực: Quản lý giá; Quản lý công sản thuộc thẩm quyeetf giải quyết Sở Tài chính, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Yên Bái
8 756/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý Sổ Nông nghiệp và phát triển nông thôntỉnh Yên Bái
9 684/QĐ-UBND 22/04/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý Sở nông nghiệp và phát triển Nông thôn, UBND cấp xã tỉnh Yên Bái
10 258/QĐ-UBND 21/02/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thê trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi quản lý Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; UBND cấp huyện; UBND cấp xã tỉnh Yên Bái
11 168/QĐ-UBND 29/01/2019 Nghị Quyết Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp huyện tỉnh Yên Bái
12 2215/QĐ-UBND 24/10/2018 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc lĩnh vực thi đua, Khen thưởng thuộc phạm vi quản lý Sở Nội vụ; UBND cấp xã tỉnh Yên Bái
13 764/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý Sở Lao động thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện tỉnh Yên Bái
14 680/QĐ-UBND 22/04/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp xã tỉnh Yên Bái
15 02/QĐ-UBND 02/01/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghê; tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái.
16 2592/QĐ-UBND 04/12/2018 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sủa đôi, thay thế trong lĩnh vực : Đường thủy nội địa; Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giao Thông vận tải
17 2188/QĐ-UBND 19/10/2018 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế thuộc lĩnh vực : đường bộ, đường thủy, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái
18 434/QĐ-UBND 20/03/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Yên Bái
19 1623/QD-UBND 29/08/2018 Quyết Định Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính của Cục thuế tỉnh được thực hiện tại giai đoạn II
20 1408/UBND-HCC 26/06/2018 Văn bản Danh mục các thủ tục dịch vụ điện của Công ty Điện lực Yên Bái