Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 810/QĐ-UBND Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bỏ sung, thay thế trong các lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái
2 2795/QĐ-UBND Quyết Định Quyết định phê duyệt thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận phục vụ Hành chính công cấp xã
3 390/QĐ-UBND Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý Sở Giáo dục và đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Yên Bái
4 VBXRHS 02/07/2019 Văn bản Mẫu đơn xin rút hồ sơ
5 VBTC 02/07/2019 Văn bản Mẫu văn bản từ chối
6 821/QĐ-UBND 16/05/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Y tế dụ phòng thuộc phạm vi quản lý Sở Y tế tỉnh Yên Bái
7 820/QĐ-UBND 16/05/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong linh vực Chăn nuôi thuộc phamj vi quản lý Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái.
8 802/QĐ-UBND 13/05/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong các lĩnh vực: An toàn; Vệ sinh lao động; Giáo dục nghề nghiệp; Quản lý lao động nước ngoài thuộc phạm vi quản lý Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện tỉnh Yên Bái
9 764/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý Sở Lao động thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện tỉnh Yên Bái
10 763/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hanh, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong các lĩnh vực: Khám chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý Sở Y tế tỉnh Yên Bái
11 756/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý Sổ Nông nghiệp và phát triển nông thôntỉnh Yên Bái
12 683/QĐ-UBND 22/04/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong các lĩnh vực: triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái
13 682/QĐ-UBND 22/04/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hanh, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong các lĩnh vực: Dược phẩm thuộc phạm vi quản lý Sở Y tế tỉnh Yên Bái
14 680/QĐ-UBND 22/04/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp xã tỉnh Yên Bái
15 684/QĐ-UBND 22/04/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý Sở nông nghiệp và phát triển Nông thôn, UBND cấp xã tỉnh Yên Bái
16 615/QĐ-UBND 11/04/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: trọng tài thương mại thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
17 603/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực: Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi quản lý Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Yên Bái
18 UBND_MVB 08/04/2019 Văn bản Mẫu văn bản xin lỗi
19 585/QĐ-UBND 05/04/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Mỹ phẩm thuộc phạm vi quản lý Sở Y tế tỉnh Yên Bái
20 575/QĐ-UBND 04/04/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp xã tỉnh Yên Bái