KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 CẤP XÃ
STT TÊN ĐƠN VỊ TỒN ĐẦU KỲ TIẾP NHẬN ĐANG XỬ LÝ BỔ SUNG TỪ CHỐI QUÁ HẠN TRẢ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH
Xã Thuộc UBND HUYỆN LỤC YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Lục Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Yên Thế Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
375
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
374
Hoàn thành
383
3 UBND Xã An Lạc Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
55
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
55
Hoàn thành
55
4 UBND Xã An Phú Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
113
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
118
Hoàn thành
120
5 UBND Xã Khai Trung Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
1
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
6 UBND Xã Khánh Hòa Tồn đầu kỳ
20
Tiếp nhận
345
Đang xử lý
12
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
353
Hoàn thành
353
7 UBND Xã Khánh Thiện Tồn đầu kỳ
10
Tiếp nhận
101
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
108
Hoàn thành
108
8 UBND Xã Liễu Đô Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
221
Đang xử lý
13
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
217
Hoàn thành
217
9 UBND Xã Lâm Thượng Tồn đầu kỳ
10
Tiếp nhận
41
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
46
Hoàn thành
138
10 UBND Xã Mai Sơn Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
61
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
61
Hoàn thành
61
11 UBND Xã Minh Chuẩn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
132
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
128
Hoàn thành
129
12 UBND Xã Minh Tiến Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
91
Đang xử lý
78
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
24
Hoàn thành
21
13 UBND Xã Minh Xuân Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
37
Đang xử lý
14
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
29
14 UBND Xã Mường Lai Tồn đầu kỳ
12
Tiếp nhận
100
Đang xử lý
13
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
98
Hoàn thành
98
15 UBND Xã Phan Thanh Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
163
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
167
Hoàn thành
165
16 UBND Xã Phúc Lợi Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
49
Đang xử lý
15
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
36
Hoàn thành
36
17 UBND Xã Trung Tâm Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
7
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
11
Hoàn thành
10
18 UBND Xã Trúc Lâu Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
4
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
9
19 UBND Xã Tân Lĩnh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
30
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
31
Hoàn thành
31
20 UBND Xã Tân Lập Tồn đầu kỳ
10
Tiếp nhận
96
Đang xử lý
11
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
95
Hoàn thành
95
21 UBND Xã Tân Phượng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
71
Đang xử lý
12
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
59
Hoàn thành
59
22 UBND Xã Vĩnh Lạc Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
15
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
14
Hoàn thành
14
23 UBND Xã Yên Thắng Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
406
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
408
Hoàn thành
408
24 UBND Xã Động Quan Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
36
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
26
Hoàn thành
26
25 UBND xã Tô Mậu Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
28
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
37
Hoàn thành
37
Xã Thuộc UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Mù Cang Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
169
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
169
Hoàn thành
156
3 UBND Xã Cao Phạ Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
0
4 UBND Xã Chế Cu Nha Tồn đầu kỳ
27
Tiếp nhận
10
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
37
Hoàn thành
34
5 UBND Xã Chế Tạo Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
21
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
3
Trả kết quả
21
Hoàn thành
24
6 UBND Xã Dế Xu Phình Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
85
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
88
Hoàn thành
89
7 UBND Xã Hồ Bốn Tồn đầu kỳ
37
Tiếp nhận
115
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
151
Hoàn thành
152
8 UBND Xã Khao Mang Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
16
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
16
Hoàn thành
16
9 UBND Xã Kim Nọi Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
1
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
1
Hoàn thành
1
10 UBND Xã La Pán Tẩn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
207
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
207
Hoàn thành
207
11 UBND Xã Lao Chải Tồn đầu kỳ
34
Tiếp nhận
5
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
39
Hoàn thành
39
12 UBND Xã Mồ Dề Tồn đầu kỳ
29
Tiếp nhận
511
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
540
Hoàn thành
470
13 UBND Xã Nậm Có Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
93
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
93
Hoàn thành
93
14 UBND Xã Nậm Khắt Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
211
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
211
Hoàn thành
211
15 UBND Xã Púng Luông Tồn đầu kỳ
26
Tiếp nhận
13
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
39
Hoàn thành
39
Xã Thuộc UBND HUYỆN TRẠM TẤU
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Trạm Tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Trạm tấu Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
101
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
105
Hoàn thành
105
3 UBND Xã Bản Công Tồn đầu kỳ
42
Tiếp nhận
148
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
182
Hoàn thành
182
4 UBND Xã Bản Mù Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
4
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
3
Hoàn thành
3
5 UBND Xã Hát Lừu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
22
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
21
6 UBND Xã Làng Nhì Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
56
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
56
Hoàn thành
56
7 UBND Xã Phình Hồ Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
168
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
176
Hoàn thành
176
8 UBND Xã Pá Hu Tồn đầu kỳ
32
Tiếp nhận
8
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
40
Hoàn thành
40
9 UBND Xã Pá Lau Tồn đầu kỳ
22
Tiếp nhận
2
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
24
Hoàn thành
21
10 UBND Xã Trạm Tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
69
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
69
Hoàn thành
69
11 UBND Xã Tà Si Láng Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
4
Hoàn thành
4
12 UBND Xã Túc Đán Tồn đầu kỳ
26
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
3
13 UBND Xã Xà Hồ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
89
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
89
Hoàn thành
89
Xã Thuộc UBND HUYỆN TRẤN YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Cổ Phúc Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
143
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
143
Hoàn thành
142
3 UBND Xã Báo Đáp Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
78
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
73
Hoàn thành
73
4 UBND Xã Bảo Hưng Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
41
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
41
Hoàn thành
43
5 UBND Xã Cường thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
16
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
14
Hoàn thành
12
6 UBND Xã Hoà Cuông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
20
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
20
Hoàn thành
20
7 UBND Xã Hưng Khánh Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
45
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
52
Hoàn thành
59
8 UBND Xã Hưng Thịnh Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
71
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
70
Hoàn thành
70
9 UBND Xã Hồng Ca Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
66
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
67
Hoàn thành
65
10 UBND Xã Kiên Thành Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
11 UBND Xã Lương Thịnh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
151
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
150
Hoàn thành
150
12 UBND Xã Minh Quán Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
40
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
39
Hoàn thành
35
13 UBND Xã Minh Quân Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
1
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
4
Hoàn thành
4
14 UBND Xã Minh Tiến Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
15 UBND Xã Nga Quán Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
32
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
28
Hoàn thành
28
16 UBND Xã Quy Mông Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
115
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
112
Hoàn thành
112
17 UBND Xã Tân Đồng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
28
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
28
Hoàn thành
28
18 UBND Xã Việt Cường Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
151
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
150
Hoàn thành
150
19 UBND Xã Việt Hồng Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
68
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
67
Hoàn thành
67
20 UBND Xã Việt Thành Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
186
Đang xử lý
14
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
173
Hoàn thành
173
21 UBND xã Vân Hội Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
23
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
22
22 UBND xã Y Can Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
2
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
1
Hoàn thành
1
23 UBND xã Đào Thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
28
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
27
Hoàn thành
26
Xã Thuộc UBND HUYỆN VĂN CHẤN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Nông trường Liên Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
24
Đang xử lý
0
Bổ sung
2
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
22
3 UBND Thị trấn Nông trường Nghĩa lộ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
4 UBND Thị trấn Nông trường Trần Phú Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
40
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
49
Hoàn thành
49
5 UBND Thị trấn Sơn Thịnh Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
73
Đang xử lý
7
Bổ sung
3
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
69
Hoàn thành
75
6 UBND Xã An Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
14
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
14
Hoàn thành
14
7 UBND Xã Bình Thuận Tồn đầu kỳ
10
Tiếp nhận
83
Đang xử lý
1
Bổ sung
13
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
79
Hoàn thành
174
8 UBND Xã Chấn Thịnh Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
8
Đang xử lý
0
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
11
Hoàn thành
11
9 UBND Xã Cát Thịnh Tồn đầu kỳ
31
Tiếp nhận
50
Đang xử lý
34
Bổ sung
36
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
11
Hoàn thành
18
10 UBND Xã Gia Hội Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
22
Đang xử lý
0
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
23
Hoàn thành
23
11 UBND Xã Hạnh Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
12 UBND Xã Minh An Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
46
Đang xử lý
0
Bổ sung
9
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
48
Hoàn thành
48
13 UBND Xã Nghĩa Sơn Tồn đầu kỳ
14
Tiếp nhận
9
Đang xử lý
0
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
9
14 UBND Xã Nghĩa Tâm Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
30
Đang xử lý
5
Bổ sung
3
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
20
15 UBND Xã Nậm Búng Tồn đầu kỳ
10
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
3
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
7
Hoàn thành
0
16 UBND Xã Nậm Lành Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
10
Đang xử lý
0
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
10
Hoàn thành
11
17 UBND Xã Nậm Mười Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
45
Đang xử lý
0
Bổ sung
9
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
45
Hoàn thành
58
18 UBND Xã Phù Nham Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
19 UBND Xã Phúc Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
20 UBND Xã Suối Bu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
9
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
9
21 UBND Xã Suối Giàng Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
14
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
14
Hoàn thành
14
22 UBND Xã Sơn A Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
23 UBND Xã Thanh Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
24 UBND xã Suối Quyền Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
9
Đang xử lý
1
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
13
Hoàn thành
13
25 UBND xã Sùng Đô Tồn đầu kỳ
26
Tiếp nhận
8
Đang xử lý
0
Bổ sung
5
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
29
26 UBND xã Sơn Lương Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
10
Đang xử lý
0
Bổ sung
5
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
10
Hoàn thành
2
27 UBND xã Thượng Bằng La Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
519
Đang xử lý
0
Bổ sung
6
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
521
Hoàn thành
522
28 UBND xã Thạch Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
29 UBND xã Tân Thịnh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
470
Đang xử lý
3
Bổ sung
5
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
463
Hoàn thành
463
30 UBND xã Tú Lệ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
18
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
18
Hoàn thành
18
31 UBND xã Đại Lịch Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
126
Đang xử lý
16
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
119
Hoàn thành
119
32 UBND xã Đồng Khê Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
24
Đang xử lý
0
Bổ sung
3
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
22
Xã Thuộc UBND HUYỆN VĂN YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị Trấn Mậu A Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
195
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
196
Hoàn thành
193
3 UBND Xã An Bình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
22
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
19
4 UBND Xã An Thịnh Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
139
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
2
Trả kết quả
148
Hoàn thành
149
5 UBND Xã Châu Quế Hạ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
38
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
38
Hoàn thành
35
6 UBND Xã Châu Quế Thượng Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
6
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
12
Hoàn thành
8
7 UBND Xã Hoàng Thắng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
8 UBND Xã Lâm Giang Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
41
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
44
Hoàn thành
26
9 UBND Xã Lăng Thíp Tồn đầu kỳ
15
Tiếp nhận
412
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
427
Hoàn thành
421
10 UBND Xã Mậu Đông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
110
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
110
Hoàn thành
138
11 UBND Xã Mỏ Vàng Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
15
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
22
12 UBND Xã Ngòi A Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
92
Đang xử lý
0
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
96
Hoàn thành
96
13 UBND Xã Nà hẩu Tồn đầu kỳ
18
Tiếp nhận
2
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
20
Hoàn thành
20
14 UBND Xã Phong Dụ Hạ Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
7
Hoàn thành
11
15 UBND Xã Phong Dụ Thượng Tồn đầu kỳ
15
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
15
Hoàn thành
18
16 UBND Xã Quang Minh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
1
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
1
Hoàn thành
2
17 UBND Xã Tân Hợp Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
111
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
114
Hoàn thành
939
18 UBND Xã Viễn Sơn Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
106
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
110
Hoàn thành
80
19 UBND Xã Xuân Tầm Tồn đầu kỳ
14
Tiếp nhận
31
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
45
Hoàn thành
45
20 UBND Xã Xuân Ái Tồn đầu kỳ
12
Tiếp nhận
52
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
63
Hoàn thành
63
21 UBND Xã Yên Hưng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
22 UBND Xã Yên Hợp Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
23
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
16
23 UBND Xã Yên Phú Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
169
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
169
Hoàn thành
62
24 UBND Xã Yên Thái Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
8
Đang xử lý
0
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
12
25 UBND Xã Đông An Tồn đầu kỳ
15
Tiếp nhận
2
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
17
Hoàn thành
18
26 UBND Xã Đông Cuông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
322
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
322
Hoàn thành
318
27 UBND Xã Đại Phác Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
44
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
44
Hoàn thành
56
28 UBND Xã Đại Sơn Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
16
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
25
Xã Thuộc UBND HUYỆN YÊN BÌNH
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Bình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Thác Bà Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
108
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
111
Hoàn thành
111
3 UBND Thị trấn Yên Bình Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
277
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
282
Hoàn thành
283
4 UBND Xã Bạch Hà Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
153
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
160
Hoàn thành
160
5 UBND Xã Bảo Ái Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
121
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
0