KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 06 CẤP XÃ
STT TÊN ĐƠN VỊ TỒN ĐẦU KỲ TIẾP NHẬN ĐANG XỬ LÝ BỔ SUNG TỪ CHỐI QUÁ HẠN TRẢ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH
Xã Thuộc UBND HUYỆN LỤC YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Lục Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Yên Thế Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
348
Đang xử lý
12
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
336
Hoàn thành
336
3 UBND Xã An Lạc Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
118
Đang xử lý
27
Bổ sung
0
Từ chối
4
Quá hạn
0
Trả kết quả
87
Hoàn thành
87
4 UBND Xã An Phú Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
128
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
132
Hoàn thành
132
5 UBND Xã Khai Trung Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
5
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
6
6 UBND Xã Khánh Hòa Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
136
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
134
Hoàn thành
134
7 UBND Xã Khánh Thiện Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
79
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
83
Hoàn thành
74
8 UBND Xã Liễu Đô Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
155
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
158
Hoàn thành
157
9 UBND Xã Lâm Thượng Tồn đầu kỳ
27
Tiếp nhận
61
Đang xử lý
13
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
75
Hoàn thành
74
10 UBND Xã Mai Sơn Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
86
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
86
Hoàn thành
86
11 UBND Xã Minh Chuẩn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
238
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
228
Hoàn thành
229
12 UBND Xã Minh Tiến Tồn đầu kỳ
14
Tiếp nhận
22
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
33
Hoàn thành
31
13 UBND Xã Minh Xuân Tồn đầu kỳ
10
Tiếp nhận
34
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
42
Hoàn thành
40
14 UBND Xã Mường Lai Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
118
Đang xử lý
9
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
113
Hoàn thành
113
15 UBND Xã Phan Thanh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
181
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
182
Hoàn thành
182
16 UBND Xã Phúc Lợi Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
43
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
50
Hoàn thành
50
17 UBND Xã Trung Tâm Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
62
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
60
Hoàn thành
61
18 UBND Xã Trúc Lâu Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
34
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
27
Hoàn thành
27
19 UBND Xã Tân Lĩnh Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
190
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
188
Hoàn thành
188
20 UBND Xã Tân Lập Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
64
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
68
Hoàn thành
68
21 UBND Xã Tân Phượng Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
34
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
45
Hoàn thành
45
22 UBND Xã Vĩnh Lạc Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
39
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
38
Hoàn thành
41
23 UBND Xã Yên Thắng Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
225
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
230
Hoàn thành
231
24 UBND Xã Động Quan Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
30
Hoàn thành
33
25 UBND xã Tô Mậu Tồn đầu kỳ
7
Tiếp nhận
27
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
29
Hoàn thành
29
Xã Thuộc UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Mù Cang Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
345
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
345
Hoàn thành
347
3 UBND Xã Cao Phạ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
91
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
90
Hoàn thành
99
4 UBND Xã Chế Cu Nha Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
21
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
21
5 UBND Xã Chế Tạo Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
50
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
48
Hoàn thành
48
6 UBND Xã Dế Xu Phình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
240
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
239
Hoàn thành
239
7 UBND Xã Hồ Bốn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
85
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
81
Hoàn thành
81
8 UBND Xã Khao Mang Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
398
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
397
Hoàn thành
397
9 UBND Xã Kim Nọi Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
30
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
30
Hoàn thành
30
10 UBND Xã La Pán Tẩn Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
325
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
325
Hoàn thành
325
11 UBND Xã Lao Chải Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
37
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
12
Quá hạn
0
Trả kết quả
19
Hoàn thành
19
12 UBND Xã Mồ Dề Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
125
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
122
Hoàn thành
122
13 UBND Xã Nậm Có Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
654
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
654
Hoàn thành
654
14 UBND Xã Nậm Khắt Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
590
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
590
Hoàn thành
590
15 UBND Xã Púng Luông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
2148
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
2146
Hoàn thành
2146
Xã Thuộc UBND HUYỆN TRẠM TẤU
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Trạm Tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Trạm tấu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
78
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
78
Hoàn thành
78
3 UBND Xã Bản Công Tồn đầu kỳ
31
Tiếp nhận
46
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
75
Hoàn thành
75
4 UBND Xã Bản Mù Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
5
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
9
Hoàn thành
9
5 UBND Xã Hát Lừu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
32
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
32
Hoàn thành
32
6 UBND Xã Làng Nhì Tồn đầu kỳ
13
Tiếp nhận
57
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
70
Hoàn thành
70
7 UBND Xã Phình Hồ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
8
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
1
8 UBND Xã Pá Hu Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
4
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
15
Hoàn thành
15
9 UBND Xã Pá Lau Tồn đầu kỳ
16
Tiếp nhận
3
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
19
Hoàn thành
19
10 UBND Xã Trạm Tấu Tồn đầu kỳ
14
Tiếp nhận
85
Đang xử lý
26
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
73
Hoàn thành
73
11 UBND Xã Tà Si Láng Tồn đầu kỳ
12
Tiếp nhận
31
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
43
Hoàn thành
43
12 UBND Xã Túc Đán Tồn đầu kỳ
36
Tiếp nhận
9
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
45
Hoàn thành
45
13 UBND Xã Xà Hồ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
90
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
90
Hoàn thành
90
Xã Thuộc UBND HUYỆN TRẤN YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Cổ Phúc Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
142
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
141
Hoàn thành
141
3 UBND Xã Báo Đáp Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
74
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
73
Hoàn thành
73
4 UBND Xã Bảo Hưng Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
29
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
38
Hoàn thành
36
5 UBND Xã Cường thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
25
Hoàn thành
16
6 UBND Xã Hoà Cuông Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
15
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
17
Hoàn thành
19
7 UBND Xã Hưng Khánh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
84
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
84
Hoàn thành
83
8 UBND Xã Hưng Thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
129
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
129
Hoàn thành
136
9 UBND Xã Hồng Ca Tồn đầu kỳ
11
Tiếp nhận
66
Đang xử lý
28
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
49
Hoàn thành
49
10 UBND Xã Kiên Thành Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
16
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
16
Hoàn thành
17
11 UBND Xã Lương Thịnh Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
57
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
60
Hoàn thành
60
12 UBND Xã Minh Quán Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
48
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
44
Hoàn thành
3
13 UBND Xã Minh Quân Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
4
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
6
14 UBND Xã Minh Tiến Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
15 UBND Xã Nga Quán Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
24
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
24
Hoàn thành
24
16 UBND Xã Quy Mông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
132
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
132
Hoàn thành
132
17 UBND Xã Tân Đồng Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
14
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
16
Hoàn thành
16
18 UBND Xã Việt Cường Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
210
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
210
Hoàn thành
210
19 UBND Xã Việt Hồng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
110
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
108
Hoàn thành
106
20 UBND Xã Việt Thành Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
112
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
116
Hoàn thành
117
21 UBND xã Vân Hội Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
23
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
23
Hoàn thành
23
22 UBND xã Y Can Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
17
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
7
Hoàn thành
10
23 UBND xã Đào Thịnh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
44
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
44
Hoàn thành
44
Xã Thuộc UBND HUYỆN VĂN CHẤN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Nông trường Liên Sơn Tồn đầu kỳ
4
Tiếp nhận
53
Đang xử lý
8
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
48
Hoàn thành
48
3 UBND Thị trấn Nông trường Nghĩa lộ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
4 UBND Thị trấn Nông trường Trần Phú Tồn đầu kỳ
8
Tiếp nhận
29
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
37
Hoàn thành
37
5 UBND Thị trấn Sơn Thịnh Tồn đầu kỳ
9
Tiếp nhận
68
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
71
Hoàn thành
80
6 UBND Xã An Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
46
Đang xử lý
23
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
23
Hoàn thành
23
7 UBND Xã Bình Thuận Tồn đầu kỳ
22
Tiếp nhận
200
Đang xử lý
23
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
199
Hoàn thành
206
8 UBND Xã Chấn Thịnh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
35
Đang xử lý
9
Bổ sung
0
Từ chối
2
Quá hạn
0
Trả kết quả
25
Hoàn thành
25
9 UBND Xã Cát Thịnh Tồn đầu kỳ
33
Tiếp nhận
17
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
40
Hoàn thành
40
10 UBND Xã Gia Hội Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
33
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
36
Hoàn thành
36
11 UBND Xã Hạnh Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
12 UBND Xã Minh An Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
97
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
5
Quá hạn
0
Trả kết quả
96
Hoàn thành
96
13 UBND Xã Nghĩa Sơn Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
12
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
18
Hoàn thành
19
14 UBND Xã Nghĩa Tâm Tồn đầu kỳ
6
Tiếp nhận
562
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
1
Quá hạn
0
Trả kết quả
564
Hoàn thành
564
15 UBND Xã Nậm Búng Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
4
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
6
16 UBND Xã Nậm Lành Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
9
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
10
Hoàn thành
10
17 UBND Xã Nậm Mười Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
24
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
25
Hoàn thành
31
18 UBND Xã Phù Nham Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
19 UBND Xã Phúc Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
20 UBND Xã Suối Bu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
23
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
23
Hoàn thành
23
21 UBND Xã Suối Giàng Tồn đầu kỳ
23
Tiếp nhận
39
Đang xử lý
28
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
34
Hoàn thành
34
22 UBND Xã Sơn A Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
23 UBND Xã Thanh Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
24 UBND xã Suối Quyền Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
10
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
6
Hoàn thành
6
25 UBND xã Sùng Đô Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
34
Đang xử lý
17
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
22
Hoàn thành
22
26 UBND xã Sơn Lương Tồn đầu kỳ
5
Tiếp nhận
7
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
7
Hoàn thành
33
27 UBND xã Thượng Bằng La Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
96
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
99
Hoàn thành
3
28 UBND xã Thạch Lương Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
29 UBND xã Tân Thịnh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
311
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
311
Hoàn thành
311
30 UBND xã Tú Lệ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
25
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
25
Hoàn thành
25
31 UBND xã Đại Lịch Tồn đầu kỳ
17
Tiếp nhận
116
Đang xử lý
10
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
123
Hoàn thành
128
32 UBND xã Đồng Khê Tồn đầu kỳ
3
Tiếp nhận
24
Đang xử lý
4
Bổ sung
2
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
21
Hoàn thành
21
Xã Thuộc UBND HUYỆN VĂN YÊN
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Yên Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị Trấn Mậu A Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
263
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
263
Hoàn thành
266
3 UBND Xã An Bình Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
35
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
37
Hoàn thành
42
4 UBND Xã An Thịnh Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
218
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
214
Hoàn thành
201
5 UBND Xã Châu Quế Hạ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
45
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
45
Hoàn thành
45
6 UBND Xã Châu Quế Thượng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
23
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
19
Hoàn thành
19
7 UBND Xã Hoàng Thắng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
8 UBND Xã Lâm Giang Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
70
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
69
Hoàn thành
55
9 UBND Xã Lăng Thíp Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
643
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
643
Hoàn thành
643
10 UBND Xã Mậu Đông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
92
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
92
Hoàn thành
104
11 UBND Xã Mỏ Vàng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
13
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
13
Hoàn thành
13
12 UBND Xã Ngòi A Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
115
Đang xử lý
1
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
114
Hoàn thành
114
13 UBND Xã Nà hẩu Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
5
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
5
Hoàn thành
11
14 UBND Xã Phong Dụ Hạ Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
23
Hoàn thành
23
15 UBND Xã Phong Dụ Thượng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
9
Đang xử lý
6
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
3
Hoàn thành
15
16 UBND Xã Quang Minh Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
5
Đang xử lý
1
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
4
Hoàn thành
4
17 UBND Xã Tân Hợp Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
197
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
196
Hoàn thành
579
18 UBND Xã Viễn Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
233
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
231
Hoàn thành
299
19 UBND Xã Xuân Tầm Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
64
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
64
Hoàn thành
64
20 UBND Xã Xuân Ái Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
59
Đang xử lý
2
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
59
Hoàn thành
57
21 UBND Xã Yên Hưng Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
22 UBND Xã Yên Hợp Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
26
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
26
Hoàn thành
34
23 UBND Xã Yên Phú Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
145
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
145
Hoàn thành
63
24 UBND Xã Yên Thái Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
33
Đang xử lý
2
Bổ sung
1
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
31
Hoàn thành
31
25 UBND Xã Đông An Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
71
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
71
Hoàn thành
71
26 UBND Xã Đông Cuông Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
390
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
390
Hoàn thành
390
27 UBND Xã Đại Phác Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
62
Đang xử lý
5
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
57
Hoàn thành
53
28 UBND Xã Đại Sơn Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
11
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
11
Hoàn thành
13
Xã Thuộc UBND HUYỆN YÊN BÌNH
1 Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Bình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
0
Đang xử lý
0
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
0
Hoàn thành
0
2 UBND Thị trấn Thác Bà Tồn đầu kỳ
1
Tiếp nhận
198
Đang xử lý
3
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
196
Hoàn thành
196
3 UBND Thị trấn Yên Bình Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
417
Đang xử lý
4
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
413
Hoàn thành
412
4 UBND Xã Bạch Hà Tồn đầu kỳ
0
Tiếp nhận
25
Đang xử lý
7
Bổ sung
0
Từ chối
0
Quá hạn
0
Trả kết quả
18
Hoàn thành
18
5 UBND Xã Bảo Ái Tồn đầu kỳ
2
Tiếp nhận
125
Đang xử lý
8