Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Đúng hạn
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
SỞ THÔNG TIN VÀ TT 5 35 1 40 36 36 0 0 100 % 0 %
BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 32 0 0 23 12 12 0 0 100 % 0 %
SỞ CÔNG THƯƠNG 90 22 6 425 420 420 0 0 100 % 0 %
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 79 15 8 1149 859 859 1 12 100 % 0 %
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 62 7 4 72 61 61 4 0 100 % 0 %
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 30 35 0 28 26 26 0 0 100 % 0 %
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 65 68 2 515 472 472 0 1 100 % 0 %
SỞ LAO ĐỘNG TB & XH 108 11 0 1300 973 973 1 12 100 % 0 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 81 6 2 159 128 128 0 0 100 % 0 %
SỞ NỘI VỤ 69 9 0 384 363 363 0 0 100 % 0 %
SỞ TÀI CHÍNH 26 1 1 256 242 242 0 0 100 % 0 %
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MT 94 6 0 224 122 121 1 12 99.2 % 0.8 %
SỞ TƯ PHÁP 123 9 13 619 551 539 21 0 97.8 % 2.2 %
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DL 74 40 14 79 75 75 0 0 100 % 0 %
CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI 14 0 0 404 372 372 0 2 100 % 0 %
SỞ XÂY DỰNG 32 9 1 349 285 285 0 12 100 % 0 %
SỞ Y TẾ 70 26 22 195 150 150 0 1 100 % 0 %
CÔNG AN TỈNH 17 0 0 813 731 731 0 0 100 % 0 %
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI 8 0 0 9 6 6 0 0 100 % 0 %
CỤC THUẾ TỈNH 105 1 56 327 321 321 0 0 100 % 0 %
UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI 497 46 5 9553 8920 8920 0 53 100 % 0 %
UBND THỊ XÃ NGHĨA LỘ 518 46 5 1857 1747 1747 3 21 100 % 0 %
UBND HUYỆN LỤC YÊN 531 30 6 6942 6499 6497 3 43 100 % 0 %
UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI 528 31 5 6516 6425 6425 0 37 100 % 0 %
UBND HUYỆN TRẠM TẤU 528 37 0 2443 2436 2436 0 3 100 % 0 %
UBND HUYỆN TRẤN YÊN 529 31 5 7724 7367 7367 0 61 100 % 0 %
UBND HUYỆN VĂN CHẤN 526 31 5 10235 9642 9642 1 113 100 % 0 %
UBND HUYỆN VĂN YÊN 529 30 6 10466 9726 9726 0 72 100 % 0 %
UBND HUYỆN YÊN BÌNH 520 37 5 7778 7422 7420 3 36 100 % 0 %
SỞ THÔNG TIN VÀ TT
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 35
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 40
Đã giải quyết: 36
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 36
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Mức độ 2: 32
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 23
Đã giải quyết: 12
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 12
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ CÔNG THƯƠNG
Mức độ 2: 90
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 425
Đã giải quyết: 420
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 420
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Mức độ 2: 79
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 1149
Đã giải quyết: 859
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 859
Trễ hạn: 1
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2: 62
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 72
Đã giải quyết: 61
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 61
Trễ hạn: 4
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Mức độ 2: 30
Mức độ 3: 35
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 28
Đã giải quyết: 26
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 26
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Mức độ 2: 65
Mức độ 3: 68
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 515
Đã giải quyết: 472
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 472
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ LAO ĐỘNG TB & XH
Mức độ 2: 108
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1300
Đã giải quyết: 973
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 973
Trễ hạn: 1
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Mức độ 2: 81
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 159
Đã giải quyết: 128
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 128
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ NỘI VỤ
Mức độ 2: 69
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 384
Đã giải quyết: 363
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 363
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ TÀI CHÍNH
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 256
Đã giải quyết: 242
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 242
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MT
Mức độ 2: 94
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 224
Đã giải quyết: 122
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 121
Trễ hạn: 1
Đã giải quyết đúng hạn: 99.2%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.8%
SỞ TƯ PHÁP
Mức độ 2: 123
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 619
Đã giải quyết: 551
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 539
Trễ hạn: 21
Đã giải quyết đúng hạn: 97.8%
Đã giải quyết trễ hạn: 2.2%
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DL
Mức độ 2: 74
Mức độ 3: 40
Mức độ 4: 14
Tiếp nhận: 79
Đã giải quyết: 75
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 75
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 404
Đã giải quyết: 372
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 372
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ XÂY DỰNG
Mức độ 2: 32
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 349
Đã giải quyết: 285
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 285
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ Y TẾ
Mức độ 2: 70
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 195
Đã giải quyết: 150
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 150
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
CÔNG AN TỈNH
Mức độ 2: 17
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 813
Đã giải quyết: 731
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 731
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 9
Đã giải quyết: 6
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 6
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
CỤC THUẾ TỈNH
Mức độ 2: 105
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 56
Tiếp nhận: 327
Đã giải quyết: 321
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 321
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI
Mức độ 2: 497
Mức độ 3: 46
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 9553
Đã giải quyết: 8920
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 8920
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND THỊ XÃ NGHĨA LỘ
Mức độ 2: 518
Mức độ 3: 46
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 1857
Đã giải quyết: 1747
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1747
Trễ hạn: 3
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND HUYỆN LỤC YÊN
Mức độ 2: 531
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 6942
Đã giải quyết: 6499
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 6497
Trễ hạn: 3
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI
Mức độ 2: 528
Mức độ 3: 31
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 6516
Đã giải quyết: 6425
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 6425
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND HUYỆN TRẠM TẤU
Mức độ 2: 528
Mức độ 3: 37
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2443
Đã giải quyết: 2436
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 2436
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND HUYỆN TRẤN YÊN
Mức độ 2: 529
Mức độ 3: 31
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 7724
Đã giải quyết: 7367
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 7367
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND HUYỆN VĂN CHẤN
Mức độ 2: 526
Mức độ 3: 31
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 10235
Đã giải quyết: 9642
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 9642
Trễ hạn: 1
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND HUYỆN VĂN YÊN
Mức độ 2: 529
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 10466
Đã giải quyết: 9726
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 9726
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND HUYỆN YÊN BÌNH
Mức độ 2: 520
Mức độ 3: 37
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 7778
Đã giải quyết: 7422
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 7420
Trễ hạn: 3
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%