Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Đúng hạn
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
SỞ THÔNG TIN VÀ TT 5 36 0 90 89 89 0 0 100 % 0 %
BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 32 0 0 51 43 43 0 1 100 % 0 %
SỞ CÔNG THƯƠNG 98 21 6 1105 1086 1085 2 0 99.9 % 0.1 %
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 84 15 8 2603 2276 2276 0 26 100 % 0 %
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 65 6 4 350 331 330 1 16 99.7 % 0.3 %
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 33 32 0 76 72 72 0 1 100 % 0 %
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 65 68 2 1060 986 984 4 4 99.8 % 0.2 %
SỞ LAO ĐỘNG TB & XH 108 11 0 2799 2560 2560 0 24 100 % 0 %
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 88 0 2 333 311 308 3 0 99 % 1 %
SỞ NỘI VỤ 70 9 0 1672 1413 1413 0 0 100 % 0 %
SỞ TÀI CHÍNH 25 1 1 409 403 403 2 0 100 % 0 %
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MT 93 9 0 503 290 288 2 44 99.3 % 0.7 %
SỞ TƯ PHÁP 127 5 13 1497 1411 1388 37 1 98.4 % 1.6 %
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DL 80 36 14 167 163 163 0 0 100 % 0 %
CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI 14 0 0 900 877 877 0 4 100 % 0 %
SỞ XÂY DỰNG 33 9 1 643 585 585 0 20 100 % 0 %
SỞ Y TẾ 81 19 18 479 418 418 0 3 100 % 0 %
CÔNG AN TỈNH 17 0 0 1657 1648 1648 0 0 100 % 0 %
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI 8 0 0 18 18 18 0 0 100 % 0 %
CỤC THUẾ TỈNH 105 1 56 655 650 650 0 1 100 % 0 %
UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI 484 48 7 25573 24660 24660 0 135 100 % 0 %
UBND THỊ XÃ NGHĨA LỘ 521 46 5 5105 5035 5033 2 30 100 % 0 %
UBND HUYỆN LỤC YÊN 534 29 6 19154 18096 18091 11 68 100 % 0 %
UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI 531 30 5 25085 24983 24983 0 76 100 % 0 %
UBND HUYỆN TRẠM TẤU 531 36 0 5865 5852 5852 0 4 100 % 0 %
UBND HUYỆN TRẤN YÊN 531 31 5 17790 17216 17216 0 94 100 % 0 %
UBND HUYỆN VĂN CHẤN 529 30 5 24388 23551 23551 2 320 100 % 0 %
UBND HUYỆN VĂN YÊN 531 30 6 34612 33244 33244 0 156 100 % 0 %
UBND HUYỆN YÊN BÌNH 522 37 5 19397 18959 18956 4 50 100 % 0 %
SỞ THÔNG TIN VÀ TT
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 36
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 90
Đã giải quyết: 89
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 89
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Mức độ 2: 32
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 51
Đã giải quyết: 43
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 43
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ CÔNG THƯƠNG
Mức độ 2: 98
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 1105
Đã giải quyết: 1086
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1085
Trễ hạn: 2
Đã giải quyết đúng hạn: 99.9%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.1%
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Mức độ 2: 84
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 8
Tiếp nhận: 2603
Đã giải quyết: 2276
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 2276
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2: 65
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 350
Đã giải quyết: 331
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 330
Trễ hạn: 1
Đã giải quyết đúng hạn: 99.7%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.3%
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Mức độ 2: 33
Mức độ 3: 32
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 76
Đã giải quyết: 72
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 72
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Mức độ 2: 65
Mức độ 3: 68
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 1060
Đã giải quyết: 986
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 984
Trễ hạn: 4
Đã giải quyết đúng hạn: 99.8%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.2%
SỞ LAO ĐỘNG TB & XH
Mức độ 2: 108
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2799
Đã giải quyết: 2560
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 2560
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Mức độ 2: 88
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 333
Đã giải quyết: 311
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 308
Trễ hạn: 3
Đã giải quyết đúng hạn: 99%
Đã giải quyết trễ hạn: 1%
SỞ NỘI VỤ
Mức độ 2: 70
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1672
Đã giải quyết: 1413
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1413
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ TÀI CHÍNH
Mức độ 2: 25
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 409
Đã giải quyết: 403
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 403
Trễ hạn: 2
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MT
Mức độ 2: 93
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 503
Đã giải quyết: 290
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 288
Trễ hạn: 2
Đã giải quyết đúng hạn: 99.3%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.7%
SỞ TƯ PHÁP
Mức độ 2: 127
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 1497
Đã giải quyết: 1411
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1388
Trễ hạn: 37
Đã giải quyết đúng hạn: 98.4%
Đã giải quyết trễ hạn: 1.6%
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DL
Mức độ 2: 80
Mức độ 3: 36
Mức độ 4: 14
Tiếp nhận: 167
Đã giải quyết: 163
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 163
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 900
Đã giải quyết: 877
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 877
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ XÂY DỰNG
Mức độ 2: 33
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 643
Đã giải quyết: 585
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 585
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
SỞ Y TẾ
Mức độ 2: 81
Mức độ 3: 19
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 479
Đã giải quyết: 418
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 418
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
CÔNG AN TỈNH
Mức độ 2: 17
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1657
Đã giải quyết: 1648
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1648
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 18
Đã giải quyết: 18
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 18
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
CỤC THUẾ TỈNH
Mức độ 2: 105
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 56
Tiếp nhận: 655
Đã giải quyết: 650
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 650
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI
Mức độ 2: 484
Mức độ 3: 48
Mức độ 4: 7
Tiếp nhận: 25573
Đã giải quyết: 24660
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 24660
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND THỊ XÃ NGHĨA LỘ
Mức độ 2: 521
Mức độ 3: 46
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 5105
Đã giải quyết: 5035
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 5033
Trễ hạn: 2
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND HUYỆN LỤC YÊN
Mức độ 2: 534
Mức độ 3: 29
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 19154
Đã giải quyết: 18096
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 18091
Trễ hạn: 11
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND HUYỆN MÙ CANG CHẢI
Mức độ 2: 531
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 25085
Đã giải quyết: 24983
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 24983
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND HUYỆN TRẠM TẤU
Mức độ 2: 531
Mức độ 3: 36
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 5865
Đã giải quyết: 5852
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 5852
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND HUYỆN TRẤN YÊN
Mức độ 2: 531
Mức độ 3: 31
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 17790
Đã giải quyết: 17216
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 17216
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND HUYỆN VĂN CHẤN
Mức độ 2: 529
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 24388
Đã giải quyết: 23551
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 23551
Trễ hạn: 2
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND HUYỆN VĂN YÊN
Mức độ 2: 531
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 34612
Đã giải quyết: 33244
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 33244
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND HUYỆN YÊN BÌNH
Mức độ 2: 522
Mức độ 3: 37
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 19397
Đã giải quyết: 18959
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 18956
Trễ hạn: 4
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%